جایگاه و موضوع آئین دادرسی كیفری

جایگاه و موضوع آئین دادرسی كیفری:     ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به كیفر رسانیدن بزهكاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی كه از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.   مجموع قواعد و مقرراتی كه در طول رسیدگی كیفری، به معنای گستردۀ آن، [...]