سیستم استنتاج فازی – Fuzzy Inference Systems (FIS)

 • Fuzzy if-then rules are of the form IF A THEN B where A and B are labels of fuzzy sets.
 • Example

if pressure is high then volume is small”

   

ممداني، سوگنو، لارسن و تاكاگي

ممداني: متغييرهاي ورودي در اين روش فازي و خروجي هم فازي مي‌باشد.

سوگنو: مانند ممداني ولي ورودي ها فازي ولي خروجي مي‌تواند فازي نباشد.

تاكاگي: مانند ممداني ولي در خروجي از ميانگين وزني استفاده مي‌شود.

لارسن: تفاوت مهم آن با روش‌هاي قبلي در متغييرهاي ورودي هستند كه مي‌تواند هم فازي و هم غير فازي باشد.

انواع سیستم های استنتاج فازی (۱) (ممدانی)

 • سیستم های فازی خالص

  انواع سیستم های استنتاج فازی (۲)

  • سیستم های فازی تاکاگیسوگنو و کانگ (TSK)
  • یک میانگین وزنی از مقادیر بخش هاي آنگاه قواعد می باشد.
  • قسمت مقدم قواعد، فازی اما قسمت نتیجه، غیرفازی و ترکیبی خطی از متغیرهای ورودی است.

  Sugeno model

  Assume that the fuzzy inference system has two inputs x and y and one output z.

  A first-order Sugeno fuzzy model has rules as the following:

   Rule1:

          If x1 is A11 and x2 is A21, then y = p1x1 + q1x2 + r1

   Rule2:

          If x1 is A12 and x2 is A22, then y = p2x1 + q2x2 + r2

  مدل Sugeno

تکنیک های استنتاج فازی

گریزی بر شبکه های عصبی

 • شبکه های عصبی یک مدل محاسباتی از عملیاتی است که در مغز انسان صورت می گیرد . شبکه های عصبی از تعدادی گره تشکیل شده است که توسط ارتباطاتی به هم متصل می باشند.

هر ارتباط یک وزن عددی مختص به خود دارد.

 • وزن ها ابزار اصلی ذخیره سازی طولانی مدت هستند.
 • شبکه های عصبی می توانند وزن ها را به منظور بهبود عملکرد یک کار خاص، تنظیم نمایند.
 • یک گره از چندین ورودی از سایر گره ها و از چندین خروجی و از یک تابع غیر خطی (تابع فعال) تشکیل شده است.
 • شبکه های عصبی به دو گروه Feed forward و Feedback تقسیم بندی میشوند.

دو نوع الگوریتم یادگیری در شبکه های عصبی

 • شبکه پرسپترون چند لایه و الگوریتم یادگیری آن

 • الگوریتم یادگیری Error Back propagation
 • ارزیابی تغییرات وزن

سیستم های فازی و شبکه های عصبی

 • هر دو روش مکمل یکدیگرند
 • شبکه های عصبی قابلیت یادگیری از داده ها را دارند در حالی که سیستم های فازی نمی توانند.
 • فهم سیستم های فازی به دلیل استفاده از اصطلاحات زبان شناسی و قوانین اگر – آنگاه می باشند در حالی که شبکه های عصبی اینگونه نیستند.
 • شبکه های عصبی قابلیت یادگیری سطح پایین و توان محاسباتی بالایی
 • سیستم های فازی قابلیت تفکر انسان گونه ی سطح بالا

ANFIS

Adaptive Network-based Fuzzy Inference Systems

سیستم های تطبیقی استنتاجی فازی مبتنی بر شبکه

Adaptive Neural-fuzzy Inference System

سیستم های نورو- فازی تطبیقی

معرفی ANFISS

 • ANFIS مخفف adaptive network-based fuzzy inference system می باشد.
 • توسط دکتر راگر جانگ (Rogger Jang) درسال ۱۹۹۳ معرفی شد.
 • یک شبکه تطبيق پذير و قابل آموزشی است (خود را با داده های آموزشی تطبیق می دهد) که به لحاظ عملکرد کاملا مشابه سيستم استنتاج فازی است.
 • برای استفاده کارآمدتر می توان در آن از پارامترهای الگوریتم ژنتیک نیز استفاده نمود.
 • سیستم های ANFIS در اصل یک سیستم  TSK (تاگاکی- سوگنو-کانگ) درجه ۱ هستند.
 • ANFIS از الگوریتم یادگیری HYBRID استفاده می کند.
 • از آنجا که تعیین پارامترهاي توابع عضویت در قسمت مقدم قواعد و همچنین تعیین ضرائب قسمت تالی قواعد همانند تعیین وزنهاي شبکه عصبی است به کمک روش هایی مثل الگوریتم هاي پس انتشار خطا انجام می شود.