مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI

مدیریت پروژه

  • پروژه :

   یک پروژه تلاشی موقتی است که برای اجرای یک هدف منحصر بفرد انجام می شود.

   مدیریت پروژه، بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در فعالیتهای پروژه به منظور رفع نیازهای آن می باشد.

مدل بلوغ ظرفیت جامع

Capacity Maturity Model Intgeration

  • مدل بلوغ قابليت CMMI ، با بكارگيري دانش و تجارب در مديريت فرآيندها و با تكيه بر اين اصل كه « كيفيت سيستم يا محصول شديدا متاثر از فرآيندي است كه در توسعه و نگهداشت آن به كار رفته است»، ايجاد شده است.
  • اين مدل بارويكردي سيستمي و فراگير، سازمان را در جهت بهبود فرآيندها و رسيدن به اهداف كسب‌وكار به پيش مي‌برد.

CMMI کاربردهاي

  • مدل بلوغ قابلیت CMMI چهارچوبی است براي بلوغ فرآیندها که نقشه راه را براي بهبود مستمر فرآیندها در سازمان ها نشان می دهد.
  • مدل CMMI علاوه بر بهبود، براي ارزیابی و مقایسه سازمان ها نیز به کار می رود.
  • مقایسه بین سه مدل CMMI مدیریت پروژه هاي فناوري اطلاعات

بر اساس الگوی CMMI

:CMMI for Development (CMMI-DEV) توسعه محصول و خدمات و تولید

   با بکارگیري دانش و تجارب در مدیریت فرآیندها و با تکیه بر این اصل که ایجاد شده است که « کیفیت سیستم یا محصول شدیدا متاثر از فرآیندي است که در توسعه و نگهداشت آن به کار رفته است»، ایجاد شده است.

:CMMI for Services (CMMI-SVC) استقرار/ ایجاد خدمات ، مدیریت و تحویل خدمات

   یک دستورالعمل مستقل است که فعالیت هاي کاربردي را در زمان اکتساب محصولات و خدمات توضیح می دهد.

:CMMI for Development (CMMI-DEV) توسعه محصول و خدمات و تولید

   فعالیت هایی را پوشش می دهدکه مستلزم مدیریت، ایجاد شدن و ارائۀ خدمات باشند.

۵ سطح بلوغ و به شرح زیر براي قابلیت هاي سازمان تعریف شده است:

 CMMI در مدل سطح ۱ یا ابتدایی:

پیشرفت کار قائم به ظرفیت هاي فردي است و مدیریت، کنترلی بر پروژه ها ندارد.

سطح ۲ یا مدیریت شده:

مدیریت، پروژه ها را به دقت برنامه ریزي و پایش می کند. طرح ریزي ها بر اساس تجارب پروژه هاي قبلی انجام می شود و فرآیندها در سطح پروژه ها تعریف شده و تحت کنترل است.

سطح ۳ یا تعریف شده:

تمام فرآیندهاي مدیریتی و مهندسی در سطح سازمان تعریف شده وبه طور یکنواخت، به کار گرفته می شوند.

سطح ۴ یا مدیریت شده به صورت کمی:

اندازه گیري فرآیند و محصول، انجام می شود و مدیریت، فرآیند و محصول را به صورت کمی، درك کرده و کنترل می کند.