سطح ۵ یا بهینه:

بهبود مستمر فرآیند از طریق بازخورد کمی از فرآیندها و بکارگیري نوآوري هاي تکنولوژیک انجام می گیرد

 • Maturity Level 2: Managed
 • Maturity Level 3: Defined
  • Requirements Development
  • Technical Solution
  • Product Integration
  • Verification
  • Validation
  • Organizational Process Focus
  • Organizational Process Definition
  • Organizational Training
  • Integrated Project Management for IPPD
  • Risk Management
  • Integrated Teaming
  • Integrated Supplier Management
  • Decision Analysis and Resolution
  • Organizational Environment for Integration
 • Maturity Level 4: Quantitatively Managed
  • Organizational Process Performance
  • Quantitative Project Management
 • Maturity Level 5: Optimizing
  • Organizational Innovation and Deployment
  • Causal Analysis and Resolution

آموزش سازمانی                 Organizational Training (OT)

OT : یک حوزه فرایند مدیریت در سطح ۳ تکامل

هدف :

توسعه مهارت ها و آگاهی کارکنان برای انجام دادن نقش خود بصورت موثر و کارا

زمینه فرآیندهای مرتبط :

حوزه فرایند تفکیک و تحلیل تصمیم   Decision Analysis and Resolution (DAR)

حوزه فرایند تعریف فرایند سازمانیOrganizational Process Definition (OPD)     

حوزه فرایند برنامه ریزی پروژه                                    Project Planning (PP)

آموزش سازمانی                 Organizational Training (OT)

اهداف خاص :

SG1:ایجاد یک توان آموزشی سازمانی (یک قابلیت آموزشی سازمانی ایجاد کنید)

SG2:

ارائه نیازهای آموزشی (ارائه نیازهای آموزشی آموزش را تدارک کنید)

آموزش سازمانی                 Organizational Training (OT)

هدف خاص ۱(SG1):ایجاد یک توان آموزشی سازمانی

اقدامات خاص :

SP1.1:  نیازهای آموزشی استراتژیک را ایجاد کنید

نیازهای آموزش استراتژیک ، معرفی تکنولوژی های جدید یا اجرای تغییرات عمده در رفتار است.

SP1.2:  مشخص کنید که کدام نیازهای آموزشی ، مسئولیت سازمان هستند

مشخص کنید که کدام نیازهای آموزشی مربوط به مسئولیت سازمان بوده و کدام مربوط به پروژه های شخصی یا گروه پشتیبانی است .

SP1.3:  یک طرح تاکتیکی آموزش سازمانی ایجاد کنید

طرح تاکتیکی آموزشی سازمانی طرحیست برای اجرای آموزشی هایی که برعهده سازمان بوده و اجرای تنگاتنگ آموزش بصورت تیمی را نشان داده و بطور متناوب در پاسخ به تغییرات (مانند نیازها و منابع) و ارزیابی اثربخشی تنظیم میشود .

SP1.4:  یک قابلیت آموزشی ایجاد کنید

یک قابلیت آموزش را برای نشان دادن نیازهای آموزشی سازمانی ایجاد و حفظ کنید

آموزش سازمانی                 Organizational Training (OT)

هدف خاص ۲(SG2):ارائه نیازهای آموزشی

اقدامات خاص :

SP2.1 آموزش را اجرا کنید

طرح تاکتیکی آموزش سازمانی را اجرا کنید

SP2.2 سوابق آموزشی را ایجاد کنید

سوابق آموزش سازمانی را ایجاد و حفظ کنید

SP2.3 اثربخشی آموزش را ارزیابی کنید

یک برنامه باتمام رسیده میبایستی از نظر اثربخشی آموزش ارزیابی شود.

نمودار (چارت) موضوعی آموزش سازمانی