داده ها: داده ها کمیت های عددی یا غیر عددی هستند که از مشاهده، تجربه یا محاسبه به دست می آیند.

اطلاعات: اطلاعات از مجموعه ای از داده ها بوده و همراه با توضیحات، استنتاج ها و دیگر مواد متنی و نوشتاری در خصوص موضوع، واقعه یا فرآیندی خاص هستند.

فراداده ها: فراداده ها شامل خلاصه هایی تشریحی و تقسیم بندی سطح بالای داده ها و اطلاعات هستند. یعنی فراداده، اطلاعات راجع به متن است که در آن اطلاعات به کار برده می شود.

دانش: دانش ترکیبی از فراداده ها و آگاهی متنی است که در آن فراداده را می توان به صورتی موفقیت آمیز به کار برد.

ادراک: ایده شفاف و کامل از ماهیت، اهمیت یا توضیح راجع به یک موضوع است. این درک، توانمندی شخصی و درونی برای ارائه‌ی تجربیات به واسطه ی ارتباط دانش به مفاهیم گسترده است.

برای مثال در پزشکی این سلسله مراتب می تواند به صورت زیر باشد:

داده: درجه حرارت بیمار: ºF102، ضربان: ۱۰۹ ضربه در دقیقه، سن: ۷۵ سال.

اطلاعات: “تب” درجه حرارت بالاتر از ºF100 است. “ضربان تند” ضربان بالاتر از ۱۰۰ ضربه در دقیقه است. “مسن” شخصی است گه سن بالاتر از ۷۵ سال دارد.

فراداده: ترکیب تب و ضربان تند در افراد مسن می تواند تهدیدکننده ی حیات آن ها باشد.

دانش: بیمار احتمالاً دارای نوعی از آنفولانزای مضمن است.

درک مفید: بیمار باید به ASAP بیمارستان انتقال یافته و تحت درمان آنفولانزا قرار گیرد

داده: وضعیت تأهل: مجرد، درآمد سالیانه: ۳۲۰۰۰ دلار، سن: ۲۵ سال

اطلاعات: برای افراد مذکر و مجرد، خطر مرگ بیش از افراد مذکر متأهل است؛ درآمد متوسط درآمدی بیش از ۱۹۰۰۰ دلار است؛ و “بزرگسالان جوان” به افرادی که کمتر از ۲۵ سال سن دارند اطلاق می گردد.

فراداده: شرایط نشان دهنده مخاطره کم تا متوسط است.

دانش: می دانیم که شرایط گفته شده دارای وابستگی نیستند، بیمه برای او ارزش ندارد مگر اینکه وسیله ای برای سرمایه گذاری باشد.

ادراک: به فرد مورد نظر باید بیمه ای با ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار به عنوان بیمه ی عمر فروخت شود.

متن هایی که توسط مدیران تهیه می شوند را می توان در واژه نامه برای کاربردهای بعدی توسط کرکنان، ساده تر کرد. برای مثال یک گزارش مهندسی از وضعیت نمایشگرهای رایانه ای چنین است.

مقدار اشعه ی گامای نمایشگر باید به نحوی تنظیم شود که با پنتن ۱۴۵ هماهنگ باشد و …

اما یک نمایندگی خدمات به مشتری که برای فرآیند تنظیم نمایشگرها به مشتریان مراجعه می کنند باید موضوع را درک  کرده و به شکل زیر با مشتری رابطه برقرار کند:

منحنی نمایش زنگ ها در نمایشگر باید با رنگ نمایشگری تنظیم شودکه در حد ممکن مشابه با رنگ اصلی باشد و ….

سرمایه فکری

در شرکت های امروزی با انجام اقدامات مدیریت دانش، مفهوم سرمایه شامل دارایی های فکری زودگذر و اثر آن بر رفتار سازمانی افزاد نیز می شود.

اگرچه سرمایه ی فکری را می توان با یک مفهوم بیان کرد، اما از دیدگاه مدیریت دانش، مفیدتر است که اجزاء تشکیل دهنده آن را به صورت نشان داده شده در شکل اسلاید بعد نشان دهیم.

۱- سرمایه انسانی:

دانش، مهارت ها و شایستگی های افراد در سازمان

۲- سرمایه مشتری:

ارزش روابط سازمانی با مشتریان خود شامل وفاداری مشتریان مجاری توزیع، شهرت سازمانی، حق امتیازها و تخفیف هاست.

۳- سرمایه ساختاری:

فرآیند، ساختارها، سامانه های اطلاعات و دارایی های فکری که مستقل از کارکنان و مدیرانی هستند که آن ها را ایجاد کرده اند.