لزوم تدوين  برنامه كلان فناوري اطلاعات

 • فناوري اطلاعات از فناوريهاي قبلي پيچيدهتر و منعطفتر بوده و مجموعه ويژگيهاي فناوري اطلاعات تبديل سريع آن به يك محصول نامتمايز را تضمين ميكند
 • برنامهريزي راهبردي براي سازمانهاي كوچك و بزرگ و سازمانهاي انتفاعي و غير انتفاعي داراي تفاوتهايي است كه برخي از اين تفاوتها در الگوهاي مورد استفاده در مراحل برنامهريزي راهبردي لحاظ ميشود.
 • در حقيقت فعاليت اصلي اين فرآيند، در عناوين زير خلاصه ميشود: تحليل وضعيت راهبردي[۱]، تعيين جهت راهبردي[۲]و تدوين برنامه عملياتي[۳].
 • [۱] . Strategic Analysis
 • [۲] . Strategic Direction
 • [۳] . Action Planning

چارچوبهاي معماري – تعاریف

 • چارچوب‌هاي معماري روش‌هايي براي تفكر سازماندهي شده درباره سيستم‌هاي پيچيده ارايه مي‌كنند.
 • چارچوب‌هاي معماري از اين حقيقت سرچشمه گرفته‌اند كه هر سيستم از ديدگاه مهندسي داراي جنبه‌هاي گوناگوني است
 • چارچوب ساختاريست منطقي براي طبقه‌بندي و سازماندهي اطلاعات پيچيده و در هم تنيده كه به منظور طراحي يا توصيف سيستم‌ها به روشي علمي و مدرن به كار مي رود.
 • همانطوركه معماري يك ساختمان دربرگيرنده زيرساخت هاي اساسي براي پي ريزي بنا است، معماري اطلاعات نيز براي سازماندهي، دستر سپذيري و همچنين درك و شناخت اطلاعات، نياز به تدوين زيرساخت دارد. به بياني ساده، كار معماري اطلاعات، فهم پذير کردن اطلاعات است.
 • معماري اطلاعات وسيله ايست براي برنامه ريزي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ها و به عبارت ديگر چارچوبي است براي يکپارچه سازي منابع .
 • پياده سازي معماري سازماني به عنوان نقشه اي كه ساختار ماموريت و اطلاعات مورد نياز سازمان و فناوري هاي لازم پشتيباني را ترسيم ميكند و در جهت دستيابي به استراتژي هاي تعريف شده حركت مي نمايد
 • چارچوب معماري سازماني، ساختاري منطقي در جهت دسته بندي مسايل سازماني و هم سويي محصولات معماري با اهداف كلان سازماني مي باشد. به همين خاطر با در نظر گرفتن جنبه ها و ماموريت هاي مختلف سازمان باعث شناخت سازمان و استخراج مدل كاملي از آن مي شود.

مفهوم معماري اطلاعات

 • معماري اطلاعات كه به عنوان معماري سازماني فناوري اطلاعات  يا به اختصار معماري سازماني  نيز شناخته مي شود از الگوي برنامه‌ريزي معماري‌سازمان نشات مي‌گيرد و در چارچوب برنامه‌ريزي راهبري فناوري اطلاعات  سازمان يك راه حل تلقي مي‌گردد
 • يك چارچوب يكپارچه براي ارتقاء يا نگهداري فناوري موجود و كسب فناوري اطلاعاتي جديد براي نيل به اهداف راهبردي سازمان و مديريت منابع آن

دو عنصر اساسي برنامه كلان فناوري اطلاعات

الف)معماري اطلاعات

–           چارچوب معماري TOGAF=The Open Group Architecture Framework (ارائه‌كنندهOpen group  در سال ۱۹۹۵ www.opengroup.com)

–           چارچوب معماريCommand, Control, Communications, Computers, Inteligence, Surveillance and Reconnaissance =C4ISR (ارائه كننده وازارت دفاع امريكا در سال ۱۹۹۶: www.c3j.osd.mil)

–           چارچوب معماري FEAF= Federal Enterprise Architecture Framework (ارائه كننده سازمان مديريت ارشد فناوري اطلاعات امريكا در سال ۱۹۹۹: www.cio.gov)

 • چارچوب معماري TEAF=Treasury Enterprise Architecture Framework (ارائه كننده خزانه داري امريكا در سال ۲۰۰۰، treas.goc)
 • Department of Defense Architecture Framework(DoDAF)
 • Technical Architecture Framework for Information Management(TAFIM)

ب) مدل مرجع تكنيكي و پروفايل استانداردها

كار اين مدل، تطابق معماري طراحي شده با واقعيات فني و استخراج فهرستي از استانداردهاي فعلي، آني و نوظهور مي‌باشد.

تاريخچه چارچوب هاي معماري

مزاياي  بکارگیری الگوها و ابزارهای معماری اطلاعات

 • تسهيل جريان اطلاعات در سازمان
 • افزايش قابليت تعامل اطلاعات با ساير سازمان ها
 • حصول اطمينان از استفاده از فناوري اطلاعات براي تحقق اهداف راهبردي سازمان
 • حصول اطمينان از به روز بودن زير ساخت ها و همگامي با فناوري
 • كاهش هزينه بهسازي، پشتيباني و نگهداري در سازمان
 • تسهيل مستند نگاري
 • تسهيل مديريت تغيير
 • تضمين يكدستي خروجي ها
 • كنترل بهتر قواعد مدل سازي
 • امكان تهيه نمونه هاي اوليه
 • امكان مهندسي معكوس
 • امكان تست سريع مدل ها
 • امكان مقايسه معماري ها
 • امكان تركيب معماري ها
 • امكان شبيه سازي معماري ها
 • تسهيل فرايند انتشارمعماري
 • تسهيل مراحل اجراي معماري
 • تسهيل كارگروهي
 • افزايش بهره وري