ابزار مدلسازي جامع

يك ابزار مدلسازي جامع، رابط كاربرگرافيكي را فراهم م ياورد تا راهبردحرفه، فعاليت هاي حرفه، ساختارهاي ارتباطي داده واطلاعات، برنامه هاي كاربردي پشتيبان فعالي تها وفراين دهاي حرفه را مدلسازي كند واز زيرساخت ها پشتيباني واين اطلاعات را در پايگاهي ذخيره كند. ابزارهاي مدلسازي جامع بيش از ابزارهاي ترسيم نمودارمعمولي درصنعت مورد استفاده قرارمي گيرند و كارايي بالاتري نيز دارند. اگر ابزار انتخاب شده كامل نباشد منجر به هزينه هاي اضافي ودوباره كاري خواهد شد وموجب از دست دادن فرصت هامي شود.

 

چهارچوب هاي رايج در معماري سازماني

Address

Supported Frameworks

version

Provided by:

Name

No.

www.ptechinc.com

C4ISR, Zachman

version: 6. 0

Ptech Inc.

Framework

۱

www.computas.com

Zachman, DoDAF, TEAF, FEAF,

TOGAF

Version: 3.3

Ptech Inc.

Metis

۲

www.popkin.com

C4ISR, Zachman, FEAF

version

۹٫۱

popkin

Systems Architect

 

۳

www.troux.com

EA Management Solution

Version: 9.5

Troux

Troux

۴

           

 

 

مدل پنج لايه معماری اطلاعات

 • حاصل اجراي پروژه معماري اطلاعات نقشه‌هاي سازماني است كه در قالب نقشه‌هاي فناوري، داده‌اي، سامانه‌اي، اطلاعاتي و كاري، سيماي كمينه و فناورانه‌اي از سازمان بدست مي‌دهند

 

 

 

الگوی هفت مرحله‌اي پروژه TAFIM

ابزارهاي مستند سازي پرو‍ژه معماري اطلاعات

 • ابزارهاي اجراي يك پروژه معماري اطلاعات، ابزارهاي تحليل و برنامه‌ريزي راهبردي هستند شامل:
 • مصاحبه،
 • جمع آوري اطلاعات به روش پرسشنامه‌اي،
 • مطالعات محيطي،
 • تحليل محتوايي متون و مقررات و مدلسازي

معماري اطلاعات، فعاليت‌ها و گام‌هاي اجرائي

الف) برنامه‌ريزي اجراي پروژه معماري اطلاعات سازمان.

ب) تدوين و مستند سازي معماري اطلاعات وضعيت موجود.

پ) تعريف منظر و معماري آينده سازمان.

ت) ايجاد لايه‌هاي جزئي و معماري وضعيت مطلوب.

چارچوب‌ها، الگوها و برنامه ريزي اجرائي پروژه معماري اطلاعات سازمان

 

 

 

معرفي چارچوب هاي معماري

 • چارچوب معماري زكمن
 • زكمن با ارايه‌ي يك روش و الگوي جامع در زمينة معماري اطلاعات آن را تبديل به يك چارچوب معماري اطلاعات نمود كه در اين چارچوب يك سازمان از زواياي مختلف در كليه سطح مورد بررسي و تحليل قرار مي‌‌گيرد

چارچوب معماري سازماني فدرالFEAF

 • پيشران هاي معماري
 • جهت‌گيري راهبردي
 • معماري فعلي فناوري اطلاعات سازمان
 • معماري مطلوب
 • مدل معماري(چارچوب معماري)
 • فرآيند گذار
 • بخش‌هاي معماري
 • استانداردهاي فناوري اطلاعات

چارچوب معماري C4ISR

ارزيابي چارچوب ها

 • مزاياي چارچوب زكمن بر ساير چارچوبها
 • وجوه كامل تر معماري
 • جامعيت از نظر ديدگاههاي معماري
 • جامعيت از نظر محصولات معماري
 • چارچوب زكمن پر استفاده ترين چارچوب در عرصه معماري سازماني است
 • گزارشي در سايت رسمي ZIFA [ZIFA , Web] منتشر شده بر اساس اين گزارش بيش از ۱۰۰ كتاب و مقاله‌هاي معتبر در حوزه‌ي معماري وجود دارند كه مستقيم يا غير مستقيم از چارچوب زكمن استفاده نموده‌اند
 • اساس آمار رسمي در حال حاضر چارچوب زكمن دست كم در ۲۰  درصد از فعاليت‌هاي معماري سازماني در سطح جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه ۱۴  درصد بيشتر از چارچوب‌هاي بعدي يعني TEAF , CISR  است [Schekkeman , Web].

انتخاب متدولوژي برتر

 • در سالهاي گذشته تحقيقات زيادي براي طراحي روشهايي كه منطبق بر چارچوب زكمن مي باشد انجام شده است
 • . يكي از آنها متدولوژي ها EAP مي باشد كه توسط اسپواك در سال۱۹۹۲ طراحي شد

روشهاي برنامه ريزي معماري سازماني چابك

فزآیند هاَی چابک

Beyond the Zachman framework: Problem-oriented  system architecture

Current Issues on Enterprise Architecture Implementation Methodology