رابطه چارچوب زكمن و متدولوژي EAP

جان زكمن درباره EAP مي‌گويد:

 متدولوژي EAP نه تنها رويه ها  را تعريف مي‌كند، بلكه اساس آن را شرح مي‌دهد و توصيه‌هاي عملي بسياري در مورد نحوه‌ به كارگيري متدولوژي دارد. بديهي است كه اسپيواك در اين حوزه انديشه زيادي صرف كرده تا تفكري پيچيده را چنين واضح و شفاف بيان نمايد

 

          تشريح مراحل متدولوژي برنامهريزي معماري سازمان