ممکن است بسیاری از افراد با معنا و مفهوم قاچاق آشنا باشند اما دقیقا اطلاعات کاملی از آن نخواهند داشت. بسیاری می دانند قاچاق به معنای ورود غیرقانونی کالای از کشور دیگر به کشور مقصد بدون اجازه دولت کشور مقصد.

با کالا قاچاق دولت برخورد قاطعانه ای دارد و آنها را تصاحب می کند. به نوعی قاچاق در حقیقت ورود مخفیانه کالاهاست که دولت از آن خبری نداشته و وارد کشور می شود. به افرادی که این کار را انجام می دهد قاچاقچی می گویند و مجازات شدیدی برای این دسته افراد در قانون ثبت شده است.

ریشه قاچاق از آنجایی است که  قیمت کالا در کشوری از روی طرح دستوری کاهش می یابد و افراد برای کسب سود بیشتر کالا قاچاق را با قیمت بیشتر به مشتریان عرضه می دارند. این امر می تواند موجب ایراد ضرر به محصولات تولید داخل گردد که قطعا عواقب نامطلوبی دارد.

البته قاچاقچیان کالا را با قیمت کمی خریداری می کنند و هزینه بالایی برای محصول مورد بحث در نظر نمی گیرند از این رو برای کسب سود بیشتر محصول را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند. بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند قاچاق اقتصاد پنهان محسوب می شود زیرا آشکارا صورت نگرفته تا بتوان به آن اقتصاد آشکار گفت.

با این حساب باید قاچاق را اقتصاد پنهان دانست که به شکل پنهان توسط قاچاقچیان انجام می گیرد. دولت ها قوانین سختی برای قاچاق اعمال می کنند تا از میزان قاچاق کاسته تا از این مشکل بزرگ اقتصاد پیشگیری کنند.

گاها قاچاقچیان اعدام می شوند تا ترسی برای دیگر قاچاقیان باشد و عمده این اعدام ها برای قاچاقچیان مواد مخدر است. البته سایر قاچاقچیان نیز با مجازات های سنگینی رو به رو هستند اما بیشتر اعدام برای افرادی بوده که به قاچاق مواد مخدر می پردازند.

باتوجه به قانون بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم که بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ محسوب می شود، کسی که کالا  قاچاق را نگهداری می کند نیز در دسته مجرمان جای گرفته و بیگناه نیست.

در سال های گذشته قوانین مربوط به قاچاقیان با تغییراتی همراه شده و هر گاهی این قوانین سخت تر و سخت تر می شود. علت عمده چنین قوانینی جلوگیری از قاچاق و کاهش میزان آن بوده که می‌توان به تولید ملی ضرر بزرگی وارد کند.

بسیاری از مردم نمی دانند که آیا با کالا قاچاقی رو به رو هستند یا خیر از این رو به خرید آن پرداخته و با عدم تهیه یک محصول ایرانی ضربه به کشور و اقتصاد خود می زنند. با تمام این تفاسیر انتظار داریم قوانین قاچاق با الحاقاتی همراه شده و کار را برای قاچاقچیان دشوار سازد.