سود چیست؟

اگر در اقتصاد بخواهیم به یک فایده اشاره داشته باشیم، آن سود است. سود را یک فایده مالی می گویند که مجموع درآمدهای کمپانی از مجموع هزینه ها بیشتر می شود و آن درآمد اضافی در حقیقت سود است.زیرا هزینه متحمل شده با درآمد پرداخت می شود و درآمد باقی مانده سودی بوده که شرکت [...]