قاچاق چیست؟

ممکن است بسیاری از افراد با معنا و مفهوم قاچاق آشنا باشند اما دقیقا اطلاعات کاملی از آن نخواهند داشت. بسیاری می دانند قاچاق به معنای ورود غیرقانونی کالای از کشور دیگر به کشور مقصد بدون اجازه دولت کشور مقصد.با کالا قاچاق دولت برخورد قاطعانه ای دارد و آنها را تصاحب می کند. به نوعی [...]