مدل سازی معماری سازمانی (قسمت اول)

مدل سازی معماری سازمانیبهبود روشها و فرآيندها در جهت اجراي ماموريت هاي سازمانيكاهش پيچيدگي در سيستم هاي اطلاعاتيبررسي روشهاي مختلف تدوين برنامه كلان فناوري اطلاعاتانتخاب و پياده سازي روش يا متدولو‍ژي منتخب مي باشد فناوری اطلاعات در محيط رقابتی سازمان ها به عنوان ابزاری برای رسيدن هر چه بهتر به اهداف و استراتژی های سازمانی می [...]